O škole

O škole

foto školy

Provozní doba a kapacita

Provozní doba je pondělí až pátek 6:30 - 16:15 hodin, kapacita MŠ je aktuálně 38 dětí.

Stravné

Stravné se hradí zálohově ve výši 968,- Kč měsíčně, děti, které do 31. 8. 2024 dovrší věku 6 let (předškoláci) a děti s odloženou školní docházkou platí 1.034,- Kč měsíčně.

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za školné činí 830,- Kč měsíčně (částka je platná od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024).
Děti, které do 31. 8. 2024 dovrší věku 6 let (předškoláci) a děti s odkladem školní docházky jsou školného zproštěny.

Způsob úhrady stravného a úplaty za předškolní vzdělávání

Úhrada školného i stravného se provádí dohromady v jedné celkové částce a to vždy do 10. dne v měsíci. Poukazuje se na účet školy 2400858486/2010, s unikátním variabilním symbolem dítěte.

Omlouvání dětí z výuky a odhlašování stravy

Omlouvání dětí je možné formou SMS do 7:15 hodin na telefon 732 386 727.

Charakteristika MŠ

Naše mateřská škola je dvoutřídní, rodinného typu, s kapacitou 38 dětí.  Nachází se v okrajové části Pardubic, směrem na Chrudim. Škola je obklopena zahradou vybavenou herními prvky. Poblíž je fotbalového hřiště a okolí tvoří rodinné domky, které jsou z jedné strany obklopeny poli. Děti zde vyrůstají v přátelském a bezpečném prostředí. Nejmenší děti se učí poznávat nové situace a kamarády v kolektivu 12 dětí - ve Sluníčkové třídě, která je v přízemí budovy. Starší děti navštěvují třídu Soviček v 1. patře, kam dochází 26 dětí. V druhém patře školy se nachází ložnice. Děti z obou tříd se setkávají na školní zahradě, kde se společně učí a hrají si.

S dětmi pracují 4 učitelky, o čistotu a pořádek se stará 1 školnice a stravování zajišťuje 1 kuchařka.

Hlavní filozofií naší školy je respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa. Nedílnou součástí práce s dětmi je rozvoj vzájemné komunikace a spolupráce. Všechny pracovnice školy se snaží, aby se zde děti cítily milovány,  přijímány a brány vážně. Jen tak se budou cítit v bezpečí, pohybovat a projevovat se přirozeně a moci naplno rozvíjet svůj potenciál.

Stejně tak všechny klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti, podporujeme jeho samostatné rozhodování, možnost volby a odpovědnost dítěte za ni.

Respektujeme individuální potřeby a odlišnosti dětí a vítáme aktivní zapojení rodiny do výuky.

Realizujeme integrované učení hrou, rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí plánovanými činnostmi, i nepřímo řízenými aktivitami v tzv. centrech aktivit. Využíváme prvky Montessori pedagogiky, učení prožitkem a hlavně prvků vzdělávacího programu “Začít spolu“, jehož hlavní principy jsou součástí školního vzdělávacího programu naší MŠ.
logo
Adresa
Dražkovice 146
533 33 Pardubice V