Příjem dětí do MŠ

Příjem nových dětí od 1. 9. 2022

  • Zápisy do mateřských škol budou pro školní rok 2022/2023 

probíhat pomocí webové aplikace - zapisyms.pardubice.eu

  • Zápis dětí do mateřských škol bude probíhat ve třech fázích. Více informací o průběhu zápisu a kritériích naleznete v záložce „Přijímací řízení“ a dalších záložkách webové aplikace města Pardubic.
  • Všechny děti (3- 5 leté) budou přijímány dle spádovosti - seznam spádových mateřských škol najdete na stránkách města.

Přijímací řízení bude probíhat podle těchto kritérií:

- Kriteria_prijimaci_rizeni_ 2022_23(1).doc (54,5 kB)

 

Upozorňujeme na povinnost předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti,

které dovršily pěti let do 31. 8. 2022.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje také na cizince, kteří na území České republiky pobývají dobu delší než 90 dnů.

 

1. fáze zápisu proběhne od

19. 4. - 9. 5. 2022,

kdy si ve webové aplikaci zapisyms.pardubice.eu, vyplníte žádost, vytisknete si ji a dáte potvrdit lékaři dítěte. Pro vygenerování žádosti v aplikaci budete potřebovat evidenční číslo z kartičky zdravotní pojišťovny Vašeho dítěte.


2. fáze zápisu bude sběr žádostí v papírové podobě a to:

9. 5. - 10. 5. 2021

od 8:00 - 12:30, 13:00 - 16:00,

kdy vyplněnou a vytištěnou žádost přinesete 

do mateřské školy, kterou jste si zvolili.

Dítě múže být přihlášeno do libovolného počtu mateřských škol. 

Do každé z nich musí zákonný zástupce podat žádost se všemi přílohami.

 

Žádost je možné doručit ve stanoveném termínu

(9. 5. - 10. 5 2022)

do mateřské školy následující formou:

  1. doporučeně na adresu:  Dostálová Marie, ředitelka školy, Mateřská škola Pardubice, Dražkovice 143, Pardubice V, 533 33
  2. osobním podáním ve škole, některé mateřské školy nabízí dle svých podmínek možnost rezervace času pro osobní podání
  3. datovou schránkou, a to v případě, že zákonný zástupce dítěte má jako soukromá osoba datovou schránku vytvořenou (žádost a potřebné dokumenty k žádosti zaslané datovou schránkou pro podnikatelský účel nebudou ze zákona akceptovány)

     4. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (nestačí pouze prostý e-mail!!!)

 

Zákonný zástupce dítěte přinese (zašle) v dané dny zápisu:

- řádně vyplněnou a PODEPSANOU žádost,

potvrzenou dětským lékařem, že je dítě řádně očkované,

- rodný list dítěte

(poštou = ofocený),

u cizinců - povolení k pobytu dítěte a zákonných zástupců na území České republiky (poštou = ofocené), nebo vízum,

- kartičku zdravotní pojišťovny dítěte (poštou = ofocenou)

- OP zákonných zástupců

(pouze při osobním kontaktu),

- doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od pobytu zákonných zástupců 

a podáváte přihlášku na jinou než spádovou školu - např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu

- případně doklad o bydlišti - např. kopie nájemní smlouvy, 

záznam o vlastnickém právu k objektu z https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

 

 

- více na -  https://zapisyms.pardubice.eu/prijimaci-rizeni

 

3. fáze zápisu bude probíhat

od 20. 5. 2022,

kdy budete postupně vyrozumění o tom,

zda bude Vaše dítě v dané MŠ přijato.

 

O přijetí do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, 

které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem.

 

V případě nejasností Vám rádi pomůžeme a poradíme.

https://zapisyms.pardubice.eu

- odkaz na podrobný návod a více informací o zápisu