Žádost k předškolnímu vzdělávání

22.06.2022 10:41

Razítko školy

(doplní ředitelka MŠ při odevzdání žádosti)

 

Přijato dne:           ……….……………..

Spisová značka:    ………………………

Číslo jednací:       ………………………

Počet listů/příloh: ………………………


Vyplňujte  latinkou

Заповніть латиницею

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

 

Zákonný zástupce dítěte/ Законний представник дитини

 

Jméno a příjmení/ Ім’я та прізвище:

 

Trvalý pobyt (u cizince pobyt)/ Місце постійного проживання (у іноземця місце проживання):

 

Kontaktní telefon/ Контактний телефон:

 

E-mail (nepovinný údaj)/ E-mail (необов’язкові дані):

 

Kontaktní telefon na osobu mluvící česky (nepovinný údaj)/ Контактний телефон на людину, яка розмовляє чеською (необов’язкові дані):

 

Adresa pro doručování, liší-li se od místa trvalého pobytu/pobytu/ Адреса для надсилання пошти/якщо відрізняється від місця постійного проживання/проживання:

 

 

 

Žádám o přijetí dítěte/ Прошу зарахувати дитину

Jméno a příjmení dítěte/ Прошу зарахувати дитину:

 

Datum narození dítěte/ Дата народження дитини:

 

Trvalý pobyt (u cizince pobyt)/ Місце постійного проживання (у іноземця місце проживання):

 

 

 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává/до дошкільного навчального закладу, діяльність якого здійснює

 

Název školy/ Назва школи

Mateřská škola Pardubice – Dražkovice 146

 

od školního roku 2022/2023/ навчального року 2022/2023

  1.  

V/ м. (назва населеного пункту) …………………………...dne/дата ……………………… 

podpis zákonného zástupce dítěte/ підпис законного представника дитини ………………………

 

 

 


Příloha (pozn.: nedokládá se u dítěte, které dosáhlo pátého roku před 1. září příslušného školního roku, kdy se začne vzdělávat)/ Додаток (прим.: не додається у дитини, яка досягла п’яти років до 1 вересня відповідного навчального року, коли вона починає навчання):

 

 

 

Potvrzení dětského lékaře/ Підтвердження педіатра:

 

že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

 

про те, що дитині були зроблені всі призначені регулярні щеплення, має документ, що вона має імунітет до інфекції або не може вакцинуватися через наявність протипоказань (§ 50 Закону № 258/2000 Зб. «Про охорону здоров’я та внесення змін до деяких відповідних законів», з поправками і доповненнями).

V/ м. (назва населеного пункту)…………………………...dne/дата ……………………………… 

 

Razítko a podpis dětského lékaře/ Печатка і підпис педіатра ………………………………………