PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2022/2023

29.03.2022 13:06

Informace z

www.zapisyms.pardubice.eu/prijimaci-rizeni:

 

Fáze 1

I. fáze – vydávání žádostí

19.4.2022 – 9.5.2022

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy získáte vyplněním elektronické žádosti na těchto internetových stránkách v období 19.4.2022 – 9.5.2022.

 

Důležité informace:

Pro vyplnění můžete použít číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu zdravotní pojišťovny dítěte.

Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána). Tento identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy nebo pro sledování žádosti.

Žádost po vygenerování vytiskněte a nechte potvrdit DĚTSKÝM LÉKAŘEM.

V případě podání žádosti na více mateřských škol vytiskněte takový počet žádostí, na kolik mateřských škol dítě hlásíte.

Školy zapisujte v takovém pořadí, v jakém máte o umístění dítěte zájem. Počet volných míst v konkrétní mateřské škole je  uveden v záložce "Seznam škol"  - pomůže Vám to lépe odhadnout, jaké má dítě šance na přijetí.

Podepsanou žádost  s přílohami doručte na vybranou mateřskou školu (vybrané mateřské školy) ve II. fázi zápisů, tj. 9.-10.5.2022.

Nemáte-li možnost vyplnit nebo vytisknout elektronickou žádost, můžete požádat PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ níže uvedená kontaktní místa.

 

Kontaktní místa pro vyplnění elektronické žádosti do mateřské školy pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně:

PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ:

 • Magistrát města Pardubic, odbor školství, kultury a sportu, oddělení školství, Pernštýnské náměstí 1, 530 21  Pardubice, Ing. Iva Kamenická, 1. patro, č. dveří B108, tel. 466859531, e-mail: zapisydoms@mmp.cz
 • Mateřské školy - na každé mateřské škole ve dnech stanovených ředitelkami jednotlivých škol. Tyto informace získáte přímo v konkrétní mateřské škole.

 

Vyplňování věnujte DŮKLADNOU pozornost. Uvedením nepravdivých údajů v žádosti se vystavujete riziku postihu pro přestupek.

 

Fáze 2

II. fáze – sběr vyplněných žádostí v mateřských školách

9.5.2022 – 10.5.2022

8:00–12:30 13:00–16:00

 

Sběr žádostí probíhá v termínu 9.5. - 10.5.2022 na jednotlivých mateřských školách.

Dítě může být přihlášeno do libovolného počtu mateřských škol. Do každé z nich musí zákonný zástupce podat žádost se všemi přílohami.

Žádost je možné doručit ve stanoveném termínu (9.5.-10.5.2022) do mateřské školy následujícími způsoby:

 • datovou schránkou (soukromé osoby, nikoliv pracovní datovou schránkou)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nestačí pouze prostý e-mail)
 • poštou - doporučeně (rozhodující je datum podání na poštu)
 • osobním podáním ve škole. Některé mateřské školy nabízí dle svých podmínek možnost rezervace času pro osobní podání.

Informace k přílohám žádosti:

 • řádné PODPISY na žádosti
 • potvrzení dětského lékaře
 • rodný list dítěte. Při zaslání žádosti přiložit prostou kopii, při osobním podání ředitelce - doložit k nahlédnutí
 • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte. Při osobním podání ředitelce - doložit k nahlédnutí
 • občanský průkaz zákonného zástupce. Při osobním podání ředitelce - doložit k nahlédnutí
 • doklad o trvalém pobytu dítěte - pokud se liší od pobytu zákonných zástupců a podáváte přihlášku na jinou, než spádovou školu - např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu
 • případně doklad o bydlišti – např. kopie nájemní smlouvy, záznam o vlastnickém právu k objektu z https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - nejde o povinnou přílohu

 V případě, že podáváte žádost do speciální třídy, je nutné k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) nebo alespoň doporučení odborného lékaře (např. foniatr, logoped, neurolog, psychiatr, oční lékař a jiné).

PPP-Pedagogicko-psychologická poradna; SPC-Speciálně pedagogické centrum

 

Fáze 3

III. fáze – vyhodnocování řízení

od 20.5.2022

 

V tomto období je možné pod vygenerovaným číselným identifikátorem, který získáte při vyplňování žádosti, sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na úřední desce a webu mateřské školy. V této fázi budete kontaktováni ředitelkou mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno do vlastních rukou zákonného zástupce na adresu uvedenou v žádosti.

 

O přijetí do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem.

 

Kritéria přijímacího řízení pro rok 2022/2023:

 

Další naše informace najdete na našich webových stránkách zde:

www.materskaskoladrazkovice.cms.webnode.cz/o-skole/prijem-deti-do-ms/

 

 

Plakát_Pardubice_2022_2023_malý_1.pdf (267,2 kB)