MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA do 18. 2. 2022

15.02.2022 11:06

Vážení rodiče,

 

z důvodu šíření onemocnění Covid 19 

mezi zaměstnanci i dětmi 

bude 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

UZAVŘENA

do

18. 2. 2022

 

OTEVŘENO BUDE OPĚT 

od pondělí 21. 2. 2022

 

Distanční vzdělávání najdete ve složce 

PRO RODIČE - DISTANČNÍ VÝUKA.

 

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.

Kolektiv MŠ

 

 

 

KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ (ošetřovné při mimořádných opatřenních při epidemii):

 

Nároky založené zákonem o krizovém ošetřovném mohou vznikat v období od 1. 11. 2021, kdy jejich vznik a trvání je závislé na době platnosti mimořádného opatření při epidemii, nejdéle však do 28. února 2022. Mimořádná opatření mohou být v daném období opakovaně nařizována.

Krizové ošetřovné se vztahuje na případy, kdy je třeba pečovat:

 • dítě mladší 10 let, nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I nebo jsou u něj dány speciální vzdělávací potřeby,
  • a to z důvodu uzavření zařízení nebo školy anebo jejich části (třídy, ročníku), které dítě navštěvuje v souvislosti s onemocněním COVID-19,
  • nebo byla dítěti nařízena karanténa v přímé souvislosti s onemocněním covid-19 a dítě proto nemůže docházet do školy,
 • osobu ve věku nad 10 let závislou na pomoci jiné osoby,
  • z důvodu uzavření zařízení pro péči o osoby závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I, ve kterém je tato osoba umístěna či jej navštěvuje,
  • kdy této osobě byla nařízena karanténa v přímé souvislosti s onemocněním covid-19 a tato osoba proto nemůže navštěvovat zařízení pro péči o tyto osoby.

V poskytování péče o dítě nebo o osobu ve věku nad 10 let závislou na pomoci jiné osoby se může vystřídat vícero pečujících osob libovolně za podmínky, že v jeden kalendářní den může nárok na ošetřovné uplatnit pouze jedna pečující osoba.

 

Kdo má nárok na krizové ošetřovné

Nárok na krizové ošetřovné mají zaměstnanci v pracovním nebo služebním poměru, účastní nemocenského pojištění.

Nárok mají také zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, účastní nemocenského pojištění. V případě, kdy není dána účast v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba péče, je nárok na ošetřovné též, pokud byli tito zaměstnanci účastni nemocenského pojištění aspoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, v němž vznikla potřeba péče.

Nárok na krizové ošetřovné zaniká skončením zaměstnání, z něhož bylo krizové ošetřovné přiznáno.

 

Doba poskytování krizového ošetřovného

Krizové ošetřovné se bude poskytovat za celou dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy anebo jejich částí z důvodu mimořádného opatření při epidemii nebo po kterou trvalo nařízení karantény v souvislosti s onemocněním covid-19 (nejdéle vždy do skončení zaměstnání).

Krizové ošetřovné se však nebude poskytovat za dny, které spadají do období školních prázdnin a volných dnů vyhlášených ředitelem školy v průběhu školního roku.

 

Okruh oprávněných osob

U všech typů ošetřovného se od 1. 11. 2021 rozšiřuje okruh osob, u kterých se pro nárok na dávku nebude vyžadovat podmínka společné domácnosti o osoby v zákonem stanoveném příbuzenském vztahu k osobě, kterou ošetřují nebo o ni pečují, kterými jsou

 • příbuzný v linii přímé (rodič, prarodič, atd.),
 • sourozenec,
 • manžela /manželka,
 • registrovaný partnera / registrovaná partnerka,
 • rodiče manžela / manželky nebo registrovaného partnera / registrované partnerky.

Podmínku společné domácnosti tedy stále musí splnit osoba, která pečuje např. o strýce, tetu, synovce či neteř nebo pokud jde o ošetřování druha družkou apod.

 

Uplatnění nároku na ošetřovné

Zaměstnanci uplatňují nárok na krizové ošetřovné prostřednictvím nového tiskopisu „Žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné)“který bude dostupný na ePortálu ČSSZ, kde budou také uvedeny podrobné informace pro jeho vyplnění.

Zaměstnanec vyplněný tiskopis neprodleně předá svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ (k tomu lze použít formulář Záznamy zaměstnavatele k žádosti o krizové ošetřovné, jako v minulosti).

Pokud se při poskytování péče pečující vystřídaly, uplatní si každá z těchto osob nárok na krizové ošetřovné samostatně.