Kritéria přijetí do mateřské školy

22.06.2022 10:44

Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do mateřské školy podle § 2 zákona č. 67/2002 Sb. lex Ukrajina školství

 

Критерії, що застосовуються для прийняття дитини до початкової школи згідно з § 2 Закону No 67/2022 зб. (lex Україна освіта)

 

Zvláštní zápis je určen pouze dětem,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

 

Цей запис призначений лише для дітей, яким надано тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні або яким надано візу для перебування понад 90 днів з метою стерплення перебування на території Чеської Республіки. Доводиться наданим візовим етикетом або печаткою у паспорті.

 

 

O přijetí rozhoduje ředitel školy podle stanových kritérií.

Kritéria budou použita v případě zájmu vyššího počtu dětí, než je počet volných míst.

Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí./

Рішення про прийняття приймається директором школи за встановленими критеріями. Kритерії будуть застосовуватися в разі інтересу більшої кількості дітей, ніж кількість вакантних місць.

Час і порядок приходу дітей до зарахування не впливають на рішення про прийняття.

 

 

Na děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017 se vztahuje povinné předškolní vzdělávání./

На дітей, народжених з 01.09.2016 по 31.08.2017 року, поширюється обов'язкова дошкільна освіта.

 

Kritéria pro přijetí/ Критерії

 

Místo pobytu/případně trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy/

Місце проживання/постійне проживання в однокласному навчальному закладі

5 bodů/ 5 балів

Věk dítěte/ Вік дитини

Děti budou řazeny dle data narození od nejstaršího po nejmladší/Діти будуть відсортовані за датою народження від найстаршого до наймолодшого

                                                                                                                                   

 

V případě rovnosti bodů bude pořadí dětí určeno losem/ У разі рівності балів порядок дітей визначається за жеребкуванням.

 

Místo pobytu se dokládá předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu v ČR.

(Lhůta pro registraci po příjezdu a lhůta k hlášení změny místa pobytu na území ČR činí 3 dny)./

Місце перебування підтверджується поданням відповідного документа, що підтверджує місце перебування в ЧР.

(Термін реєстрації після прибуття та термін для повідомлення про зміну місця проживання на території ЧР становить 3 дні).