Informace o zpracování osobních údajů při testování dětí na COVID-19

13.04.2021 07:49

Informace pro rodiče a žáky

Mateřská škola Pardubice, Dražkovice 146

o zpracování osobních údajů
při testování dětí na COVID-19

 

Mateřská škola Pardubice - Dražkovice 146, IČ: 75018462 (dále jen „správce“) v rámci výkonu orgánu veřejné moci při plnění povinnosti zajišťovat testování dětí na přítomnost nákazy COVID-19 zpracovává osobní údaje na základě právní povinnosti, která je škole nařízena mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“).  

 

Právní základ a účely zpracování:

Škola zpracovává osobní údaje dětí při testování pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1c Nařízení) a z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví (čl. 9 odst. 2i Nařízení). Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem předcházení dalšího šíření onemocnění COVID-19, zvýšení bezpečnosti prostředí a prokázání a kontroly plnění povinností uložených správci právními předpisy (například v rámci kontroly ze strany orgánů veřejného zdraví).

Kategorie osobních údajů

Základní identifikační údaje (například jméno, příjmení, třída), datum provedení testu, výsledek testu, případně důvod výjimky z testování. Údaje jsou zpracovány na základě čl. 6 odst. 1c Nařízení, s výjimkou údajů o zdravotním stavu, kde je základem čl. 9 odst. 2i Nařízení.

Příjemci osobních údajů

Příjemcem jsou orgány ochrany veřejného zdraví a zákonní zástupci, kteří v případě pozitivního testu kontaktují poskytovatele zdravotních služeb, případně KHS. V případě pozitivního testu škola zašle KHS seznam dětí, žáků nebo studentů, kteří byli v předcházejících dvou dnech v jedné třídě nebo skupině s jiným dítětem, žákem nebo studentem, který měl pozitivní výsledek preventivního testu (v případě PCR testů také těch, kteří byli s pozitivně testovaným v jedné třídě nebo skupině dva dny po provedení testu, provedením testu je myšlen odběr vzorku).

Škola dále bez zbytečného odkladu nejpozději v den provedení/obdržení výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje o provedeném testování na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 u žáka a u pedagogického pracovníka nebo osoby podílející se na testování do aplikace „CovidFormsApp“ (přihlašovací údaje obdrží škola od MŠMT).

Osobní údaje nejsou správcem předávány do zahraničí a správce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.

 

 

Doba uchování

Maximální doba uchování osobních údajů a evidence provedených testů bude 3 roky od doby jejich pořízení.  Důvodem je možná kontrola ze strany orgánů veřejného zdraví. Poté budou údaje odstraněny/skartovány.

 

Kontaktní údaje správce jsou:

Mateřská škola Pardubice - Dražkovice 146

Dražkovice 146, Pardubice V, 533 33

e-mail: ms.drazkovice@seznam.cz

telefon: +420 466 304 302

 

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Svá práva vůči škole jako správci osobních údajů uplatňujte prostřednictvím tohoto pověřence.

 

Kontaktní údaje pověřence jsou:

Jaromír Kuba, Kuba a partneři s.r.o.

e-mail: kuba@poverenec.info

telefon: 774 487 670

identifikátor datové schránky: kctq69k

 

Práva subjektu údajů:

  • Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení)

Zajištěno na základě žádosti subjektu údajů v rozsahu údajů o něm zpracovávaných.

  • Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 Nařízení)

Subjekt údajů má právo požadovat opravu osobních údajů, pokud budou v evidenci provedených testů uvedeny nepřesné osobní údaje.

  • Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 Nařízení)

Právo na výmaz osobních údajů může subjekt údajů uplatnit pouze, pokud by ze strany správce docházelo ke zpracování osobních údajů, u nichž pominul účel jejich zpracování. 

  • Právo na omezení zpracování (čl. 18 Nařízení)

Nelze uplatnit s výjimkou, pokud subjekt údajů osobní údaje potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  • Právo podat stížnost u Úřadu jako dozorového úřadu (čl. 77 Nařízení)

Každý subjekt údajů (pokud se domnívá, že došlo k porušení Nařízení) má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail posta@uoou.cz.

 

 

Pardubice, 11. dubna 2021

 

Informace-o-zprac-OU-COVID.docx (86,2 kB)