Základní informace

Zřizovatel:               Statutární město Pardubice

                                 Pardubice, Pernštýnské nám. 1, PSČ 530 21

Adresa MŠ:             Mateřská škola Pardubice - Dražkovice 146

Ředitelka školy:     Marie Dostálová

Učitelky:                  Petra Vopršalová, Dagmar Kalousková

Školník:                   Antonín Štěrba
Kuchařka:               Hana Štěrbová


Provoz MŠ:             6.30 hodin - 16.15 hodin

Výše školného pro šk. rok 2016/2017: 680,-Kč

Výše záloh na stravné (od 1. 1. 2014): 726,-Kč

Číslo účtu MŠ:    2400858486/2010

 

 

Představení Mateřské školy

     Naše mateřská škola je dvoutřídní, rodinného typu s kapacitou 39 dětí. Nachází se v okrajové části Pardubic, směrem na Chrudim. Škola je umístěna poblíž fotbalového hřiště, okolí tvoří rodinné domky, které jsou z jedné strany obklopeny poli.

Děti jsou zde v přirozeném prostředí rodiny 

     Uspořádání a charakter interiéru podporuje aktivní život dětí, pozitivně rozvíjí všechny oblasti jeho vývoje.Tvořivá činnost, manipulace s různým materiálem, rozvoj pracovních dovedností, práce s knihou, poslech písniček i pohádek či improvizace s loutkami, to vše lze realizovat díky vybavení, které mají děti k dispozici. Členitost třídy a hrací koutky umožňují dětem výběr činnosti podle jejich momentálních potřeb, ať už se jedná o relaxaci či naopak spontánní aktivity s vrstevníky. Škola má bohatou výzdobu, na které se podílejí děti (výtvarné práce různě tematicky zaměřeny.) Interiér se v průběhu roku obměňuje, výzdoba je tématicky zaměřená na 4 roční období. Odpočinek dětí probíhá v samostatné ložnici, která je ve dvou místnostech. Součástí mateřské školy je s a u na, která je využívána každý týden od podzimu do jara všemi dětmi, včetně těch nejmenších. V půdních prostorách jsme vybudovali tělocvičnu, dále je zde loutkárna pro tvořivou dramatiku dětí.

     Okolo budovy mateřské školy je rozsáhlá zahrada s altánem, průlezkami, pískovištěm, tabulemi na kreslení, zahradními hračkami, sportovním vybavením. Součástí zahradního areálu je velká betonová plocha využívána pro sportovní aktivity dětí – jízda na koloběžkách, hry s míči, skákání přes švihadlo, hokej, míčové hry. Zahrada je zatravněna a osázena ozdobnými keři a trvalkami.


Předškolní vzdělávání - zaměření školy

Předškolní vzdělávání považujeme za proces cílevědomý, osobnostní a přiklánějící se ke všemu, co je dítěti přirozené, účelné, potřebné a co odpovídá jeho rozvojovým možnostem i dětské mentalitě. 

Znamená to, že:

 • vzdělávací cíle jsou formulovány směrem k dítěti
 • jsou propojené a provázané stejně tak, jako jsou propojené a neoddělitelné jednotlivé stránky dětské osobnosti.

Proto předškolní vzdělávaní představuje systém cílů, obsahů, podmínek vzdělávání, odpovídajících metod, forem a přístupů, jejichž základem bude filosofie programu s integrujícími principy, které jsou:

 • respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa
 • rozvíjení komunikace a spolupráce.

Tento respekt považuji za nejdůležitější postoj, který mateřksá škola zaujímá jak u dětí, tak u učitelek a rodičů a který se promítá do tvorby odpovídajících podmínek své vzdělávací činnosti.

Budeme respektovat:

 •  obecné lidské potřeby dítěte a jejich individuální a vývojově podmíněné projevy
 •  aby byly uspokojovány přirozené potřeby dospělých osob, pedagogů a rodičů, kteří také mají své individuální či jinak podmíněné projevy
 •  vytváření takových podmínek, které budou umožňovat uspokojování všech okruhů přirozených potřeb
 •  že všechny potřeby jsou všudypřítomné a pro pocit pohody je nezbytné dbát a rozvíjet tyto podmínky pro jejich komplexní uspokojování

Protože komunikace je podmínkou učení a spolupráce, budeme usilovat o to:

 •  aby smyslem komunikace bylo něco sdělit, vzájemně se dorozumět, přenášet a vyměňovat myšlenky, postoje, cíle a emoce
 •  uvědomovat si, že komunikace je předpokladem spolupráce
 •  rozvíjení řeči, dialogu, schopnosti porozumět, dorozumět se
 •  hledat a nalézat vztahy ( pocit sounáležitosti )
 •  nezapomínat, že schopnost dorozumívat se řečí má celoživotní dosah, je dokladem zdravého vývoje dítěte a znakem vyzrálosti dospělého člověka
 •  poskytovat dostatek příležitosí k aktivnímu řečovému projevu ( možnost dialogu, naslouchání textům, vyprávění apod.)
 •  přispívat k realizaci dítěte, nemanipulovat s ním, nevyžadovat slepou poslušnost, ale umožňovat výběr, volbu a diskusi

Povinností nás všech je, aby se nám podařilo vytvořit podmínky pro nestresující, plynulý přechod dětí z rodiny do MŠ a následně z MŠ do ZŠ, protože tyto události jsou významným mezníkem v životě každého dítěte. Nejsilnější zárukou účinnosti a úspěšnosti celého školského projektu považujeme prolínání vlivů rodiny z rodiny do MŠ a opačně na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti.

 

Novinky

Zápis do MŠ na letní prázdniny

07.03.2018 11:23
Dne 2.5.2018 se v MŠ Pardubice-Dražkovice uskuteční zápis na letní prázdniny v termínech dle rozpisu. Zápis bude v čase od 7:00h do 16:00h Budeme se na Vás těšit. Kolektiv MŠ

Sběr papíru

07.03.2018 12:54
Vážení spoluobčané a přátelé školy stejně jako každý rok, i letos se MŠ Pardubice-Dražkovice účastní sběru starého papíru, novin a časopisů. Budeme rádi, když se také zapojíte.   Kontejner bude před MŠ přistaven 27.6.2018 v 7:00h a odvezen 28.6.2018 v 13:30 hodin.   Děkujeme za...